สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนาปรือ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุชาติ  สันดาโอ๊ะ
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงนูรีด้า  จิตดำริ
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเร๊าะห์หมาน  อาบาหลี
 
1. นางนันท์นภัสร์  ไชยสุวรรณ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงภัสสร  อ่อนสา
2. เด็กหญิงสาวิตตรี  แสงมาก
3. เด็กหญิงอลิษา  โส๊ะเด็น
 
1. นางจุฑามาศ  ช่างสาร
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัทริณี  ชูจา
2. เด็กหญิงรูไกหย๊ะ  สมานหมาน
3. เด็กหญิงฮันนา  หมินเย๊าะ
 
1. นางสาวนุกูล  เยาวรัตน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุรีย์  สมานหมาน
2. เด็กหญิงสุไรยา  หมัดขรี
 
1. นางสาวนวพร    หนูแก้ว