สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงฟาติน  เปาอาเดะ
2. เด็กหญิงฟาตีม๊ะ  และดัม
 
1. นายคล้ายเทพ  นนทพุทธ
2. นางนันฑิตา  ศรีจันทร์งาม
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธนะพร  แซ่กี่
 
1. นายเลื่อง  ศรีพรหม
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  แวอีซอ
2. เด็กชายอามีน  แบรอ
3. เด็กหญิงเจ๊ะนูรฮายาตี  รัตนศรีสุข
 
1. นางจรูญกลิ่น  พิศาล
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิต  ดามะ
2. เด็กชายเอ็มร้อน  อุดม
 
1. นางจำรัส  บุญชูมณี
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  นิลวรรณ
2. เด็กหญิงซูเฟิร์น  อึ้ง
3. เด็กหญิงไหมสุรี  มูสอ
 
1. นางสาวกมลชนก  อินชัย
2. นางแวนาปีเส๊าะ  ยีตูวา
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงซูเฟิร์น  อึ้ง
2. เด็กชายมงคล  สุทธิรักษ์
3. เด็กชายมูฮัมหมัดก็อตรี  สาและ
 
1. นางสาวกมลชนก  อินชัย
2. นางแวนาปีเส๊าะ  ยีตูวา
 
7 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาซัน  อับดุลสอมะ
2. เด็กชายอารีย์  รัตนศรีสุข
 
1. นางสาวกมลชนก  อินชัย
2. นายชิบ  คำมณี
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.6 เงิน 4 1. เด็กชายอภิชิต  ชัยเสนา
2. เด็กชายอิมรอน  บือราเฮง
 
1. นายชิบ  คำมณี
 
9 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายนพดล  หมัดอาดัม
2. เด็กชายประกาศิต  รัตนเพ็ง
 
1. นายชิบ  คำมณี
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนรุมะห์  อุเซ็ง
2. เด็กชายมูอัมหมัด  นาอีนสะมะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โกราเมศ
4. เด็กชายอับดุลรอศักร์  หมาดสา
5. เด็กชายเมคา  และลียะลา
 
1. นายสำรวย  โสตโยม
2. นางฮานาณ  อิศภาคย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชนันดา  อินทธนู
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ศิวะสาโร
3. เด็กชายฟารีดา  หลงอะหลี
4. เด็กชายริฟฮาน  สาเหล็ม
5. เด็กชายอานัส  สมาน
 
1. นางรัชนี  คงศรี
2. นางแก้วตา  ทองบุญ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  เมืองทวี
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงพัสวี  บัวสุวรรณ
4. เด็กหญิงศตวรรษ  ต๊ะศักดิ์
5. เด็กชายโกวิท  จันทร์ศิริ
 
1. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
2. นางเพ็ญโฉม  ลัภบุญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายคมสันต์  เพชรจูด
2. เด็กหญิงจันจิรา  หมัดอาดั้ม
3. เด็กหญิงนารียา  เสาะแสวง
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  เพชรคีรี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ฤทธิ์โต
 
1. นายชิบ  คำมณี
2. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกามาล  สุหลง
2. เด็กชายซัยฟเล๊าะ  สมาแอ
3. เด็กชายธีรวัช  เอียดนุ้ย
4. เด็กชายนันทวัฒน์  แท่งทอง
5. เด็กหญิงนูรูลอามีร่า  ยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงบิลกิซ  ยะหรีม
7. เด็กหญิงมารีนา  ยูโซะ
8. เด็กหญิงมารีย๊ะ  บือราเฮง
9. เด็กหญิงรุสมีนา  บากา
10. เด็กชายวิชัย  รักษ์จุล
11. เด็กหญิงวีรนุช  หมัดหลี
12. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่ซิน
13. เด็กหญิงสิริพร  อ้นดำ
14. เด็กชายอภิสิทธ์  โกราเมศ
15. เด็กชายอันดา  หมัดหลี
16. เด็กชายอับดุลรอศักร์  หมาดสา
17. เด็กชายอานัส  หมัดและ
18. เด็กหญิงอารอนดา  หมัดหลี
19. เด็กหญิงฮาฟเสาะห์  เปาะนุ
20. เด็กชายเมคา  และลียะลา
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
3. นางสาวสุนย์  ชวนะรักษ์
4. นางสุปราณี  ติเอียดย่อ
5. นางเพ็ญโฉม  ลัภบุญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมมัน
 
1. นางสาวจงดี  สังข์สุวรรณ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแทนไท  รักขนาม
 
1. นางนาดียา  เด็นหมัด
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนาพล  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่เตียว
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางวรรโณ  ชื่นจิต
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิณไท  สุภิรมย์
2. เด็กชายพีระพรรณ  เรือนทอง
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางวรรโณ  ชื่นจิต
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกัลยากร  แซ่ซิน
2. เด็กหญิงกีรติกา  คงทอง
3. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงจิตรสินี  แซ่เซีย
5. เด็กชายทินกร  มีนา
6. เด็กชายธนพงศ์  ตะดวงดี
7. เด็กหญิงปาริชาติ  คำเงิน
8. เด็กชายภคิน  แซ่กี่
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  ภูเรือง
10. เด็กชายเกียรติภูมิ  จินตยะ
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางรัชนี  คงศรี
3. นางแก้วตา  ทองบุญ
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกอมารียะห์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงดวงกมล  ดาหมิ
3. เด็กหญิงนูรีต้า  หมัดตุ้ง
4. เด็กหญิงปริศนา  อักษรเงิน
5. เด็กชายภาคิน  สายปัญญา
6. เด็กหญิงภารดี  ภาลเพลิง
7. เด็กหญิงมัญลิญญา  ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงมุจรินทร์  เปาะเล๊าะ
9. เด็กหญิงวันรายา  หมัดอุสัน
10. เด็กหญิงศิริยากร  หยูทอง
11. เด็กหญิงสุไรยา  หมาดโหยด
12. เด็กหญิงอัสมา  อะหมัด
13. เด็กหญิงอาซีมา  หลีจำเริญ
14. เด็กหญิงอาอีซะห์  แวมะแซ
15. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ชื่นใจธรรม
 
1. นางกานดา  ชัยชนะ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วัชรชาญไพศาล
3. นางสาวทิพวัลย์  นิลสุวรรณ
4. นายสุรินทร์  ทองบุญ
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุริญานี  มะโก๊ะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วงภักดี
3. เด็กหญิงแวซูไฮลา  ตาเยะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วัชรชาญไพศาล
2. นางสาวทิพวัลย์  นิลสุวรรณ
 
22 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟิตดาว  พรหมเพ็ชร
2. เด็กหญิงอาซีซะห์  วาเต๊ะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พัฒยา
 
1. นางสัมมะนา  แก้วบุตร
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
23 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไฮดา  สาและ
2. เด็กหญิงนูรรีนา  ดามะ
3. เด็กชายศราวุธ  สันหมัน
 
1. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
24 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัสรีน  สาเหล็ม
2. เด็กหญิงพัชรียา  วงศ์ภักดี
 
1. นางสุปราณี  ติเอียดย่อ
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
25 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดาเก็ม  ชะเด
2. เด็กหญิงนูรไซฮาน  โส๊ะสันสะ
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจำรัส  บุญชูมณี
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
26 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนัส  เจะและ
2. เด็กชายอัฎฮา  มูสอ
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  พินิจพจนา
 
1. นางจรูญกลิ่น  พิศาล
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
27 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิรินภา  สุวรรณมณี
 
1. นางรัชนี  คงศรี
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิณไท  สุภิรมย์
 
1. นายชยนต์  ยมนัตถุ์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กชายนิติกร  สีเขียว
3. เด็กหญิงพัชราวดี  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุแหก
5. เด็กหญิงมาลินี  จันทร์ทิน
6. เด็กหญิงอัดสมา  อะมัด
 
1. นางฉวีวรรณ  วรรณวิล
2. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
3. นางสุนีย์  บุรีรักษ์
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ชอบงาม
2. เด็กชายอาคม  แมีะจิ
3. เด็กชายอาลีฟ  หมัดอะด้ำ
 
1. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
2. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาณัติ  หมัดอาดัม
2. เด็กชายอานนท์  เพชรแก้ว
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงฟารีดา  เจ๊ะดอเลาะ
2. เด็กหญิงอิบตีซาม  ปาแนเย๊าะ
3. เด็กหญิงอิสมินี  อาบู
 
1. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สะมะแอ
2. เด็กหญิงปริศนา  หมัดอาดัม
3. เด็กหญิงมารีน่า  แขกพงศ์
 
1. นางลิจฉวี  สว่าง
2. นางแก้วตา  ทองบุญ
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนูรีดา  บือราเฮง
2. เด็กหญิงอาพิมา  แซ่ซิน
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโซฮารา  มะหะหมัด
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแวนาวาวี  ตาเย๊ะ
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.32 เงิน 11 1. เด็กชายรุสลัน  สาและ
2. เด็กชายสุทัศน์  สายสนิท
3. เด็กชายอับดุลฮาลีม  แบรอ
4. เด็กชายอัฟฟาน  บอเกาะ
5. เด็กชายอานิรุต  ผ่องมะหิงษ์
6. เด็กชายฮัซมี  อับดุลสอมะ
 
1. นางกัลยา  บุญธรรม
2. นายสำรวย  โสตโยม
3. นายสุรินทร์  ทองบุญ
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงนฤมล  กองทอง
2. เด็กหญิงนูรอัยณี  สาและ
 
1. นางสาวชลิดา  นามมา
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายฟุรกอน  ดาโอะ
2. เด็กชายอภิชาติ  สะอิ
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประเสริฐ  ครั้งพิบูลย์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  วรภัครโพคัย
 
1. นายเลื่อง  ศรีพรม
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาคม  ช่างเหลา
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
43 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริ  มณีวงศ์
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
44 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินตยะ
 
1. นางกาญจนา  ราชฤทธิ์
 
45 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  อารงค์
2. เด็กหญิงนูซไอนี  สามารถ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  หลีกันชะ
 
1. นางสาวยาวารี  คาร์เง็ง
2. นางอาภรณ์  เหมรัญ
 
46 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัชรินทร์  หลีหมัด
2. เด็กหญิงอารียา  มะดอหะ
3. เด็กชายเฟาซัน  ประดู่
 
1. นางจริยา  จอมพิพัฒพงศ์
2. นางสาวรอฮีมาห์  คาร์เง็ง