สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงธนะพร  แซ่กี่
 
1. นายเลื่อง  ศรีพรหม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนรุมะห์  อุเซ็ง
2. เด็กชายมูอัมหมัด  นาอีนสะมะ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  โกราเมศ
4. เด็กชายอับดุลรอศักร์  หมาดสา
5. เด็กชายเมคา  และลียะลา
 
1. นายสำรวย  โสตโยม
2. นางฮานาณ  อิศภาคย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายคมสันต์  เพชรจูด
2. เด็กหญิงจันจิรา  หมัดอาดั้ม
3. เด็กหญิงนารียา  เสาะแสวง
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  เพชรคีรี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  ฤทธิ์โต
 
1. นายชิบ  คำมณี
2. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนูรีดา  บือราเฮง
2. เด็กหญิงอาพิมา  แซ่ซิน
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายฟุรกอน  ดาโอะ
2. เด็กชายอภิชาติ  สะอิ
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย