สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงฟาติน  เปาอาเดะ
2. เด็กหญิงฟาตีม๊ะ  และดัม
 
1. นายคล้ายเทพ  นนทพุทธ
2. นางนันฑิตา  ศรีจันทร์งาม
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงซูเฟิร์น  อึ้ง
2. เด็กชายมงคล  สุทธิรักษ์
3. เด็กชายมูฮัมหมัดก็อตรี  สาและ
 
1. นางสาวกมลชนก  อินชัย
2. นางแวนาปีเส๊าะ  ยีตูวา
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 77.6 เงิน 4 1. เด็กชายอภิชิต  ชัยเสนา
2. เด็กชายอิมรอน  บือราเฮง
 
1. นายชิบ  คำมณี
 
4 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายนพดล  หมัดอาดัม
2. เด็กชายประกาศิต  รัตนเพ็ง
 
1. นายชิบ  คำมณี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชนันดา  อินทธนู
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ศิวะสาโร
3. เด็กชายฟารีดา  หลงอะหลี
4. เด็กชายริฟฮาน  สาเหล็ม
5. เด็กชายอานัส  สมาน
 
1. นางรัชนี  คงศรี
2. นางแก้วตา  ทองบุญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายธนาพล  ไชยชนะ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  แซ่เตียว
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางวรรโณ  ชื่นจิต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิณไท  สุภิรมย์
2. เด็กชายพีระพรรณ  เรือนทอง
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางวรรโณ  ชื่นจิต
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 76.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุริญานี  มะโก๊ะ
2. เด็กหญิงเจนจิรา  วงภักดี
3. เด็กหญิงแวซูไฮลา  ตาเยะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วัชรชาญไพศาล
2. นางสาวทิพวัลย์  นิลสุวรรณ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 74.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงศิรินภา  สุวรรณมณี
 
1. นางรัชนี  คงศรี
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงพิณไท  สุภิรมย์
 
1. นายชยนต์  ยมนัตถุ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 10 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ชอบงาม
2. เด็กชายอาคม  แมีะจิ
3. เด็กชายอาลีฟ  หมัดอะด้ำ
 
1. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
2. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70.32 เงิน 11 1. เด็กชายรุสลัน  สาและ
2. เด็กชายสุทัศน์  สายสนิท
3. เด็กชายอับดุลฮาลีม  แบรอ
4. เด็กชายอัฟฟาน  บอเกาะ
5. เด็กชายอานิรุต  ผ่องมะหิงษ์
6. เด็กชายฮัซมี  อับดุลสอมะ
 
1. นางกัลยา  บุญธรรม
2. นายสำรวย  โสตโยม
3. นายสุรินทร์  ทองบุญ