สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  แวอีซอ
2. เด็กชายอามีน  แบรอ
3. เด็กหญิงเจ๊ะนูรฮายาตี  รัตนศรีสุข
 
1. นางจรูญกลิ่น  พิศาล
2. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  นิลวรรณ
2. เด็กหญิงซูเฟิร์น  อึ้ง
3. เด็กหญิงไหมสุรี  มูสอ
 
1. นางสาวกมลชนก  อินชัย
2. นางแวนาปีเส๊าะ  ยีตูวา
 
3 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาซัน  อับดุลสอมะ
2. เด็กชายอารีย์  รัตนศรีสุข
 
1. นางสาวกมลชนก  อินชัย
2. นายชิบ  คำมณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกีรติ  เมืองทวี
2. เด็กหญิงนาเดีย  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงพัสวี  บัวสุวรรณ
4. เด็กหญิงศตวรรษ  ต๊ะศักดิ์
5. เด็กชายโกวิท  จันทร์ศิริ
 
1. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
2. นางเพ็ญโฉม  ลัภบุญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกามาล  สุหลง
2. เด็กชายซัยฟเล๊าะ  สมาแอ
3. เด็กชายธีรวัช  เอียดนุ้ย
4. เด็กชายนันทวัฒน์  แท่งทอง
5. เด็กหญิงนูรูลอามีร่า  ยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงบิลกิซ  ยะหรีม
7. เด็กหญิงมารีนา  ยูโซะ
8. เด็กหญิงมารีย๊ะ  บือราเฮง
9. เด็กหญิงรุสมีนา  บากา
10. เด็กชายวิชัย  รักษ์จุล
11. เด็กหญิงวีรนุช  หมัดหลี
12. เด็กชายสรวิชญ์  แซ่ซิน
13. เด็กหญิงสิริพร  อ้นดำ
14. เด็กชายอภิสิทธ์  โกราเมศ
15. เด็กชายอันดา  หมัดหลี
16. เด็กชายอับดุลรอศักร์  หมาดสา
17. เด็กชายอานัส  หมัดและ
18. เด็กหญิงอารอนดา  หมัดหลี
19. เด็กหญิงฮาฟเสาะห์  เปาะนุ
20. เด็กชายเมคา  และลียะลา
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
3. นางสาวสุนย์  ชวนะรักษ์
4. นางสุปราณี  ติเอียดย่อ
5. นางเพ็ญโฉม  ลัภบุญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงน้ำฝน  เหมมัน
 
1. นางสาวจงดี  สังข์สุวรรณ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแทนไท  รักขนาม
 
1. นางนาดียา  เด็นหมัด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กชายกัลยากร  แซ่ซิน
2. เด็กหญิงกีรติกา  คงทอง
3. เด็กหญิงจันจิรา  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงจิตรสินี  แซ่เซีย
5. เด็กชายทินกร  มีนา
6. เด็กชายธนพงศ์  ตะดวงดี
7. เด็กหญิงปาริชาติ  คำเงิน
8. เด็กชายภคิน  แซ่กี่
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  ภูเรือง
10. เด็กชายเกียรติภูมิ  จินตยะ
 
1. นางพิมล  แสงพรหม
2. นางรัชนี  คงศรี
3. นางแก้วตา  ทองบุญ
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกอมารียะห์  บุญธรรม
2. เด็กหญิงดวงกมล  ดาหมิ
3. เด็กหญิงนูรีต้า  หมัดตุ้ง
4. เด็กหญิงปริศนา  อักษรเงิน
5. เด็กชายภาคิน  สายปัญญา
6. เด็กหญิงภารดี  ภาลเพลิง
7. เด็กหญิงมัญลิญญา  ศรีสุวรรณ
8. เด็กหญิงมุจรินทร์  เปาะเล๊าะ
9. เด็กหญิงวันรายา  หมัดอุสัน
10. เด็กหญิงศิริยากร  หยูทอง
11. เด็กหญิงสุไรยา  หมาดโหยด
12. เด็กหญิงอัสมา  อะหมัด
13. เด็กหญิงอาซีมา  หลีจำเริญ
14. เด็กหญิงอาอีซะห์  แวมะแซ
15. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ชื่นใจธรรม
 
1. นางกานดา  ชัยชนะ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วัชรชาญไพศาล
3. นางสาวทิพวัลย์  นิลสุวรรณ
4. นายสุรินทร์  ทองบุญ
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฟิตดาว  พรหมเพ็ชร
2. เด็กหญิงอาซีซะห์  วาเต๊ะ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พัฒยา
 
1. นางสัมมะนา  แก้วบุตร
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
11 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไฮดา  สาและ
2. เด็กหญิงนูรรีนา  ดามะ
3. เด็กชายศราวุธ  สันหมัน
 
1. นางสาวรัชนี  ภู่พัชรกุล
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
12 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัสรีน  สาเหล็ม
2. เด็กหญิงพัชรียา  วงศ์ภักดี
 
1. นางสุปราณี  ติเอียดย่อ
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
13 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายดาเก็ม  ชะเด
2. เด็กหญิงนูรไซฮาน  โส๊ะสันสะ
3. เด็กหญิงอาทิตตยา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางจำรัส  บุญชูมณี
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
14 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนัส  เจะและ
2. เด็กชายอัฎฮา  มูสอ
3. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  พินิจพจนา
 
1. นางจรูญกลิ่น  พิศาล
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กชายนิติกร  สีเขียว
3. เด็กหญิงพัชราวดี  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กุแหก
5. เด็กหญิงมาลินี  จันทร์ทิน
6. เด็กหญิงอัดสมา  อะมัด
 
1. นางฉวีวรรณ  วรรณวิล
2. นางลิมปเลขา  ไชยสาลี
3. นางสุนีย์  บุรีรักษ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาณัติ  หมัดอาดัม
2. เด็กชายอานนท์  เพชรแก้ว
 
1. นายฐานุสรณ์  ยอดวิจิตร
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 81.6 ทอง 8 1. เด็กหญิงฟารีดา  เจ๊ะดอเลาะ
2. เด็กหญิงอิบตีซาม  ปาแนเย๊าะ
3. เด็กหญิงอิสมินี  อาบู
 
1. นางสุชาดา  อ่อนสันต์
2. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สะมะแอ
2. เด็กหญิงปริศนา  หมัดอาดัม
3. เด็กหญิงมารีน่า  แขกพงศ์
 
1. นางลิจฉวี  สว่าง
2. นางแก้วตา  ทองบุญ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโซฮารา  มะหะหมัด
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแวนาวาวี  ตาเย๊ะ
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ชโลธรทักษิณ
 
1. นางรัตนา  ยมนัตถุ์
 
22 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายประเสริฐ  ครั้งพิบูลย์
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  วรภัครโพคัย
 
1. นายเลื่อง  ศรีพรม
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาคม  ช่างเหลา
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริ  มณีวงศ์
 
1. นางโศภิตา  หมาดนุ้ย
 
25 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินตยะ
 
1. นางกาญจนา  ราชฤทธิ์
 
26 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  อารงค์
2. เด็กหญิงนูซไอนี  สามารถ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  หลีกันชะ
 
1. นางสาวยาวารี  คาร์เง็ง
2. นางอาภรณ์  เหมรัญ
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงธัชรินทร์  หลีหมัด
2. เด็กหญิงอารียา  มะดอหะ
3. เด็กชายเฟาซัน  ประดู่
 
1. นางจริยา  จอมพิพัฒพงศ์
2. นางสาวรอฮีมาห์  คาร์เง็ง