สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยางทอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุรชาติ  คงสงค์
 
1. นางสิริมาศ  ทองเหลือง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 79.94 เงิน 5 1. เด็กชายชนวีร์  อินทรักษ์
2. เด็กชายธนายุทธ์  จินดามณี
3. เด็กชายพิทธยาธร  อนุสรณ์นาวิน
4. เด็กชายวรรษธร  สมบูรณ์
5. เด็กชายสุทิวัส  ธรรมโชติ
6. เด็กชายอธิยวัฒน์  แก้วคำ
 
1. นางขนิษฐา  มู่สา
2. นายวิรศักดิ์  ปุสวิโร
3. นางอนงค์  จันทร์เขียว
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  จินดามณี
2. เด็กชายธันวา  วิบูลย์พันธ์
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ฝ่ายพล
4. เด็กชายปิยะพงศ์  แก้วจารนัย
5. เด็กชายฤทธิรงค์  แซ่เซียว
6. เด็กชายวรเชษฐ์  ปราบพารา
7. เด็กชายศราวุฒิ  สมบูรณ์
8. เด็กชายไชยวัฒน์  เนียมใหม่
 
1. นายวิรศักดิ์  ปุสวิโร
2. นายวิรัต  โต๊ะเส็น
3. นางสุกัญญา  โต๊ะเส็น