สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดยางทอง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 82.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  จินดามณี
2. เด็กชายธันวา  วิบูลย์พันธ์
3. เด็กชายนัฐพงษ์  ฝ่ายพล
4. เด็กชายปิยะพงศ์  แก้วจารนัย
5. เด็กชายฤทธิรงค์  แซ่เซียว
6. เด็กชายวรเชษฐ์  ปราบพารา
7. เด็กชายศราวุฒิ  สมบูรณ์
8. เด็กชายไชยวัฒน์  เนียมใหม่
 
1. นายวิรศักดิ์  ปุสวิโร
2. นายวิรัต  โต๊ะเส็น
3. นางสุกัญญา  โต๊ะเส็น