สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อเตย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 67.8 ทองแดง 12 1. เด็กชายฟาเดล  ยาหะมุ
2. เด็กหญิงยาวารี  เต๊ะหมะ
3. เด็กชายสุไลหมาน  จันทรจิตจริงใจ
 
1. นางสาวจันจิรา  หมุดหวัน
2. นางสาววริศรา  จันทรุ่งโรจน์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงนัซมีน  หะยีอับดุลเล๊าะ
 
1. นางอารีวรรณ  ศรีสุข
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  ยือลาแป
2. เด็กหญิงปริศนา  ยูโซ๊ะ
 
1. นางสาววริศรา  จันทรุ่งโรจน์
2. นางอารีวรรณ  ศรีสุข
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงสากีน๊ะ  เตะหมัดหมะ
 
1. นางสาววริศรา  จันทรุ่งโรจน์