สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองพลัด
 
1. นางสาวจิรรัตน์   จันทวงศ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุริยา  ลาเต๊ะ
 
1. นางพรรณศิลป์  วงศ์สำราญ
 
3 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายอำนาจ  มณีโชติ
 
1. นางอุไรรัตน์  ชูมี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชายเพ็ชรแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  นิลเพชร
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คงกอบสม
 
1. นางกิ่งแก้ว  ไชยสองสี
2. นางอุไรรัตน์  ชูมี
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ฝอยทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  เหมมัน