สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า   เทพรักษ์
 
1. นางสาวบุสดี   อิทธิ์ฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สอนไชย
2. เด็กหญิงเหมือนขวัญ   จันทรสิทธิ์
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์   รักชัย
 
1. นายบาสิทธิ์   ยะลา
2. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกันติยา   ขวัญแก้ว
 
1. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงเหมือนขวัญ   จันทสิทธิ์
 
1. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายปรัชญา   พลเยี่ยม
2. เด็กชายภานุพงศ์    วิชาธิคุณ
3. เด็กหญิงเล็ก   ศรีโคต
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นางพเยาว์   แก้วศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุเชาว์   เขียวไสว
2. เด็กชายอธิบดี    แจ้งนิ่มนวล
3. เด็กชายไชยวัฒน์   เจตนากุล
 
1. นายบาสิทธิ์   ยะลา
2. นายศักดา  วงศ์อิดริสกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.44 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอธิบดี   แจ้งนิ่มนวล
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์   รักชัย
 
1. นายบาสิทธิ์   ยะลา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลรัตน์   นวลศรี
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย   เป้าเงิน
3. เด็กชายทินกร   สอนไชย
4. เด็กหญิงภคพร   สันเสนาะ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์   บุญทอง
 
1. นางปัทมา   สุวรรณขำ
2. นางสาวยู่ด๊ะ  ขุนจันทรัตน์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรุเพชรแก้ว
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า   เทพรักษ์
 
1. นางสอิ้ง   ดอนแดงรอด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายปริญญา   มณีรักษ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ขาวพรม
 
1. นายสุวิชา   ประกอบพันธ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัตดาว   จันทร์เกื้อ
2. นางสาวภัชริน  พุทธพิม
3. เด็กหญิงศิริพร   สำนวน
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นายสัมพันธ์    เสนขวัญแก้ว
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงเรนุกา   ทองชุมนุม
 
1. นายสุวิชา   ประกอบพันธ์
 
13 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงมณี   กิ้มศรี
2. เด็กชายบุรินทร์   แย้มเขียว
3. เด็กชายพิชิตชัย   แดงศรีวัลย์
4. เด็กชายสราวุฒิ   ขุนเดื่อ
5. เด็กหญิงสินีนาฏ   ยอดเมฆ
6. เด็กชายสุเชาว์   เขียวไสว
7. เด็กหญิงอาทิตยา    สมสุข
8. เด็กหญิงเรนุกา   ทองชุมนุม
 
1. นางมะลิ  แก้วเพชร
2. นางสอิ้ง   ดอนแดงรอด
3. นางสาวอันทิรา  แก้วประดับ
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุรนันท์  ขาวพรม
2. เด็กชายศรายุทธ   วันกาโย
3. เด็กชายโชคอนันต์  พุทธโร
 
1. นายธีรวัฒน์   บุญทอง
2. นายสุวิชา  ประกอบพันธ์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา   คำจันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอลิษา   แดงศรีวัลย์
3. เด็กชายอัฟนันต์  หมัดหวี
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นายธีรวัฒน์   บุญทอง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายนพรัตน์   ไหมทอง
2. เด็กชายรัตนกร   บัลลังโป
3. เด็กชายสิทธิ์พันธ์    หนูทอง
 
1. นางรุจี  เทพศรี
2. นางสุกัญญา   ชนะสิทธิ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กล่อมภัย
2. เด็กหญิงปณิษฐา    แจ้งศรี
3. เด็กหญิงพันไมล์   สังข์ทอง
 
1. นางสาวนูรีเย๊าะ  เหมเภอ
2. นางมะลิ  แก้วเพชร
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงฐิตาพร   กิรัมย์
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สุวรรณชาตรี
3. เด็กหญิงเกวลิน   สำนวน
 
1. นางกาญจนา   เจษฎาปิติภัทร
2. นางปลื้มจิตร  เจริญสิน