สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกันติยา   ขวัญแก้ว
 
1. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 63.44 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอธิบดี   แจ้งนิ่มนวล
2. เด็กหญิงโศจิรัตน์   รักชัย
 
1. นายบาสิทธิ์   ยะลา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายปริญญา   มณีรักษ์
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ขาวพรม
 
1. นายสุวิชา   ประกอบพันธ์