สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายปรัชญา   พลเยี่ยม
2. เด็กชายภานุพงศ์    วิชาธิคุณ
3. เด็กหญิงเล็ก   ศรีโคต
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นางพเยาว์   แก้วศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุเชาว์   เขียวไสว
2. เด็กชายอธิบดี    แจ้งนิ่มนวล
3. เด็กชายไชยวัฒน์   เจตนากุล
 
1. นายบาสิทธิ์   ยะลา
2. นายศักดา  วงศ์อิดริสกุล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 72.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลรัตน์   นวลศรี
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย   เป้าเงิน
3. เด็กชายทินกร   สอนไชย
4. เด็กหญิงภคพร   สันเสนาะ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์   บุญทอง
 
1. นางปัทมา   สุวรรณขำ
2. นางสาวยู่ด๊ะ  ขุนจันทรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรุเพชรแก้ว
2. เด็กหญิงเพียงฟ้า   เทพรักษ์
 
1. นางสอิ้ง   ดอนแดงรอด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทัตดาว   จันทร์เกื้อ
2. นางสาวภัชริน  พุทธพิม
3. เด็กหญิงศิริพร   สำนวน
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นายสัมพันธ์    เสนขวัญแก้ว
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา   คำจันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงอลิษา   แดงศรีวัลย์
3. เด็กชายอัฟนันต์  หมัดหวี
 
1. นางสาวซีด๊ะ  หรีหน่าย
2. นายธีรวัฒน์   บุญทอง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายนพรัตน์   ไหมทอง
2. เด็กชายรัตนกร   บัลลังโป
3. เด็กชายสิทธิ์พันธ์    หนูทอง
 
1. นางรุจี  เทพศรี
2. นางสุกัญญา   ชนะสิทธิ์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   กล่อมภัย
2. เด็กหญิงปณิษฐา    แจ้งศรี
3. เด็กหญิงพันไมล์   สังข์ทอง
 
1. นางสาวนูรีเย๊าะ  เหมเภอ
2. นางมะลิ  แก้วเพชร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงฐิตาพร   กิรัมย์
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์   สุวรรณชาตรี
3. เด็กหญิงเกวลิน   สำนวน
 
1. นางกาญจนา   เจษฎาปิติภัทร
2. นางปลื้มจิตร  เจริญสิน