สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงเพียงฟ้า   เทพรักษ์
 
1. นางสาวบุสดี   อิทธิ์ฤทธิ์
 
2 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สอนไชย
2. เด็กหญิงเหมือนขวัญ   จันทรสิทธิ์
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์   รักชัย
 
1. นายบาสิทธิ์   ยะลา
2. นายศักดา   วงศ์อิดริสกุล
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงเรนุกา   ทองชุมนุม
 
1. นายสุวิชา   ประกอบพันธ์
 
4 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงมณี   กิ้มศรี
2. เด็กชายบุรินทร์   แย้มเขียว
3. เด็กชายพิชิตชัย   แดงศรีวัลย์
4. เด็กชายสราวุฒิ   ขุนเดื่อ
5. เด็กหญิงสินีนาฏ   ยอดเมฆ
6. เด็กชายสุเชาว์   เขียวไสว
7. เด็กหญิงอาทิตยา    สมสุข
8. เด็กหญิงเรนุกา   ทองชุมนุม
 
1. นางมะลิ  แก้วเพชร
2. นางสอิ้ง   ดอนแดงรอด
3. นางสาวอันทิรา  แก้วประดับ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุรนันท์  ขาวพรม
2. เด็กชายศรายุทธ   วันกาโย
3. เด็กชายโชคอนันต์  พุทธโร
 
1. นายธีรวัฒน์   บุญทอง
2. นายสุวิชา  ประกอบพันธ์