สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนหมาก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กชายจิรสุตา  อินวงศ์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เอียดชูทอง
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรหมรักษา
4. เด็กหญิงรัชนก  ช่อเพชร
5. เด็กหญิงสุรดี  แก้วทอง
 
1. นางปลื้มใจ  แสงเจริญ
2. นางอรสา   คงถาวร