สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกรงอิตำ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 76.72 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายนควัต  ซาหีมซา
2. เด็กชายนฤสรณ์  สันหมาน
 
1. นายสวาท   โร๊ะศรี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงนารีมา  เจ๊ะบือราเฮง
2. เด็กหญิงนูรอัยณี  ดาโห๊ะ
3. เด็กหญิงพัชรีย์  แวเย็ง
4. เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  ตือกา
5. เด็กหญิงมาลินี  บ่อเตย
6. เด็กหญิงรอซีด๊ะ  หามะ
7. เด็กหญิงวรนุช  บ่อเตย
8. เด็กหญิงวารี  บ่อเตย
9. เด็กหญิงวารุณี  นวนโสภา
10. เด็กหญิงศรุตา  เจ๊ะบือราเฮง
11. เด็กหญิงอรสา  กาเจ
12. เด็กหญิงอรสา  กาเซ็ง
13. เด็กหญิงอัสนะห์  โนสะทำ
14. เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ  เด็นมานิ
15. เด็กหญิงโซฟียา  ดาโห๊ะ
 
1. นางนัฐลดา  เรืองปาน
2. นายสวาท  โร๊ะศรี
3. นางสาวสุพรรณี  นุ่มหยู
4. นางอาอิเซาะ  ซาหีมซา
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงฟาติมะห์   หะยีมิง
2. เด็กหญิงอัสนะห์  โนสะทำ
3. เด็กหญิงอารยา  หาหมะ
 
1. นางสาวกุลระวี  แก้วกระจ่าง
2. นางสาววรรณี  วิริโย