สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  แก้วกับทอง
 
1. นางชำนิ  สุจริต
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงพุทธรัตน์  แพ่งเมือง
 
1. นางละออ  ยอสมเพ็ชร
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  ขุนฤทธิ์
 
1. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงซำซีย๊ะ  บือซา
 
1. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ  แก้วกับทอง
 
1. นางสาวดาวฤดี  ทองกับศรี
2. นางสาววิรัชฏา  เนาวภา
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายธณาวัฒน์  ดำสม
 
1. นายประสานติ์    จีรกาญจน์
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.75 เงิน 10 1. เด็กหญิงจินดา  แก้วนุ้ย
 
1. นายประสานติ์   จีรกาญจน์