สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  สกุลหนู
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุระสังวาลย์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายพรวิศิษฐ์  นรดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุระสังวาลย์
 
3 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดาราราย  พรหมมณี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  มณีไสย
 
1. นางสายจิตร์  หมื่นสะชุม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เฒ่าแก้ว
2. เด็กชายคฑาเทพ  คงทน
 
1. นางนาถชิดา  ภิญโญธนภัทร