สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ป.4-ป.6 63 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงดาราราย  พรหมมณี
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  เพ็งจันทร์
3. เด็กหญิงปฐมาวดี  มณีไสย
 
1. นางสายจิตร์  หมื่นสะชุม