สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอรฉัตร  นุ้ยเป็นไฝ
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์กมล  จันทร์ขาว
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทายะพิทักษ์
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สลักคำ
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายอนุชา  รัตนสมบูรณ์
 
1. นางสาวอาดินา  หนีสะเก็ม
 
6 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายพงษ์ฐกร  มณีรัตน์
 
1. นางสาวอาดินา  หนีสะเก็ม
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจิรชาติ  จันลาภ
 
1. นางสาวอาดินา  หนีสะเก็ม
 
8 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 25 1. เด็กชายพัทธพล  ปานทอง
 
1. นางสาวอาดินา  หนีสะเก็ม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหม่แก้ว
2. เด็กชายเดชิษฐ์  ทองตราชู
 
1. นางวราภรณ์  สุขนุ่น
2. นางวิไล  ไฝสุข
 
10 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงนิธินาฏ  ดำประเสริฐ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  มโนกืิจอุดม
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  เพ็งลาย
2. เด็กหญิงธีริศรา  ปราบปราม
3. เด็กหญิงภูมิมรา  นามวิชา
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
2. นายไพสณฑ์  เพชรทรรศนะ