สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทายะพิทักษ์
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหม่แก้ว
2. เด็กชายเดชิษฐ์  ทองตราชู
 
1. นางวราภรณ์  สุขนุ่น
2. นางวิไล  ไฝสุข