สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเก่า อำเภอสะบ้าย้อย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์กมล  จันทร์ขาว
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงปิยธิดา  สลักคำ
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  เพ็งลาย
2. เด็กหญิงธีริศรา  ปราบปราม
3. เด็กหญิงภูมิมรา  นามวิชา
 
1. นางประไพ  มณีรัตน์
2. นายไพสณฑ์  เพชรทรรศนะ