สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงฟาดีลา  หมีนเจ๊ะ
2. เด็กหญิงอามานี  หะยีมิง
 
1. นางสาวดวงฤดี  ชุมแก้ว
2. นางสาวไพรัตน์  หมัดอาดัม