สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแปด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนุรซาน  บาเฮง
2. เด็กหญิงนูรียะห์    สอเฮาะ
 
1. นางดรุณี   หามะ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ   บาเห็ม
 
1. นางสาวร่อมเล๊าะ   จาโรจน์ยา
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมุสลีมะห์  ปะเตะตีมุง
 
1. นางร่อมเล๊าะ  จาโรจน์ยา
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนัยยูวา   บ่อสู
2. เด็กหญิงนารีญา   อาแว
3. เด็กหญิงสานีย๊ะ   เจะโจทย์
 
1. นายสุริยะ  บุญประสิทธิ์
2. นายเชาวฤทธิ์  คงเรือง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายนิอลีฝิน  ดอเลาะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์   สาเม๊าะ
3. เด็กชายอารฟาน    ดอเล๊าะ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ศิริเสถียร
2. นายเชาวฤทธิ์  คงเรือง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  บาเห็ม
2. เด็กหญิงมุสลีมะห์  ปะเตะตีมุง
 
1. นางสาวร่อมเล๊าะ  จาโรจน์ยา