สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแปด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงนุรซาน  บาเฮง
2. เด็กหญิงนูรียะห์    สอเฮาะ
 
1. นางดรุณี   หามะ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนัยยูวา   บ่อสู
2. เด็กหญิงนารีญา   อาแว
3. เด็กหญิงสานีย๊ะ   เจะโจทย์
 
1. นายสุริยะ  บุญประสิทธิ์
2. นายเชาวฤทธิ์  คงเรือง