สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตาแปด สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 71 เงิน 11 1. เด็กชายนิอลีฝิน  ดอเลาะ
2. เด็กชายอดิศักดิ์   สาเม๊าะ
3. เด็กชายอารฟาน    ดอเล๊าะ
 
1. นางกิ่งกาญจน์  ศิริเสถียร
2. นายเชาวฤทธิ์  คงเรือง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ป.1-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  บาเห็ม
2. เด็กหญิงมุสลีมะห์  ปะเตะตีมุง
 
1. นางสาวร่อมเล๊าะ  จาโรจน์ยา