สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงซูไรดา  เจะมะ
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  สาเล็ง
3. เด็กหญิงนูรเดียนา  มีศรี
4. เด็กหญิงนูรไอนี  ขะเรมะนัน
5. เด็กหญิงมารีนี  หามะ
6. เด็กหญิงมุตรานะห์  อูเซ็ง
7. เด็กหญิงยามีล๊ะ  เกือสีติ
8. เด็กหญิงรามูนา  อูเซ็ง
9. เด็กหญิงสาวินี  แวเตะ
10. เด็กหญิงอนุสารา  มะซอ
11. เด็กหญิงอัสมะห์  อูเซ็ง
12. เด็กหญิงอัสมา  สายหมัน
13. เด็กหญิงอาอีเสาะ  มุสอมะ
14. เด็กหญิงแอนนิต้า  ลาเส็น
15. เด็กหญิงโซเฟีย  มาหะดะ
 
1. นางสาวปิยนันท์  เจ๊ะเต๊ะ
2. นายเขมภัทร์  พรหมกัณฑ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายซูไลมาน  ลอเส็น
2. เด็กชายอนัส  เส็น
 
1. นางสาวสายชล  ยอสมเพ็ชร
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงอัสนะ  เจะแว
2. เด็กชายอัสบูลเล๊าะ  กาแม
 
1. นางสาวสายชล  ยอสมเพ็ชร
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 74.74 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายซันสุรี  สะอะ
2. เด็กชายซาอุดี  กายียุ
3. เด็กชายซูกรดนัย  คุ้มไพรัน
4. เด็กชายบูคอรี  มุซอ
5. เด็กชายมะรอนี  จิสา
6. เด็กชายรุสลัน  แลหมันเต๊ะ
7. เด็กชายหัมบาลี  และสมสา
8. เด็กชายอัสรี  เด็นมานิ
 
1. นายทรงวุฒิ  ปิ่มไพบูลย์
2. นางสชาสิริ  วัชรานุรักษ์