สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุไลดา  ปัตตะเน
 
1. นางสินินาฏ  หะยีเด
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 54.6 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชลธิชา  มาหามะ
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  ดอเส็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชญา  หวังจิ
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  ดอเส็ง
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงหฤทัย  แก้วเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงอามีเร๊าะ  มะดีเย๊าะ
 
1. นางสาวฮาซือหน๊ะ  กอมอนิง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงสุนิตา  สาและ
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71.9 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชญา  หวังจิ
2. เด็กหญิงสุรีตา  โจรดมาก
3. เด็กหญิงสุไฮณี  สะเล็มดอ
 
1. นางสาวอรดา  หมีนเหล็บ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงคอรีเย๊าะ  อาหวัง
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายศักติบัณร์  หะยีเปาะ
 
1. นางสุวรรณี  หัดสาหมัด