สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตูหยง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุไลดา  ปัตตะเน
 
1. นางสินินาฏ  หะยีเด
 
2 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงหฤทัย  แก้วเรืองฤทธิ์
2. เด็กหญิงอามีเร๊าะ  มะดีเย๊าะ
 
1. นางสาวฮาซือหน๊ะ  กอมอนิง
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 71.9 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิชญา  หวังจิ
2. เด็กหญิงสุรีตา  โจรดมาก
3. เด็กหญิงสุไฮณี  สะเล็มดอ
 
1. นางสาวอรดา  หมีนเหล็บ