สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 75.75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  หนูนวล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ธรรมรัตน์
3. เด็กหญิงเรณู  สหสุวรรณ์
 
1. นางฐิมลรัตน์  เส็นเหล็ม
2. นางสาวพเยาว์  ทองสวนแก้ว