สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิ่งทอง
2. เด็กหญิงกันตยา  เกตุศรัทธา
3. เด็กชายกิตตินัธ  ศรีอินทร์
4. เด็กหญิงฐิติพร  อิกะศิริ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญเรืองรุ่ง
6. เด็กหญิงนัสรียา  หนิหมิ
7. เด็กหญิงนุชรินทร์  แก้วชี
8. เด็กชายยุทธิพงศ์  เสมมณีย์
9. เด็กหญิงวรัญญา  ขวัญแก้ว
10. เด็กหญิงวรารัตน์  ทองแก้ว
11. เด็กหญิงวัลยา  อ่อนแก้ว
12. เด็กหญิงศศิธร  ศิริรัตน์
13. เด็กหญิงอังคนา  ศรีรัตน์
14. เด็กหญิงอารียา  อ่อนหนู
15. เด็กหญิงเมธาวี  พันธ์ดวง
 
1. นางฐิมลรัตน์  เส็นเหล็ม
2. นางสาวพเยาว์  ทองสวนแก้ว
3. นางสาววรรณวรา  สุกแก้ว
4. นางสาวอุบล  รัตนะ