สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 70.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงโสมฤดี  มนตรี
 
1. นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกีรตา  อรุณเรือง
 
1. นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก
 
3 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณโล
2. เด็กหญิงนุจรี  สาและ
3. เด็กหญิงโสมฤดี  มนตรี
 
1. นางสาวกัณหา  ช่วยพันธุ์
2. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขุนดำ
 
1. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  วุ่นซิงซี่
2. เด็กหญิงจันสุดา  ศรีไชย
 
1. นายธนพล  มโนเรศ
2. นางสาวปัณสุกาญจน์  ณัฐฐาพรวรากุล
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณโล
 
1. นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก
 
7 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงชลิตา  เพ็ชรไข่
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พรมทองคง
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล
 
8 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลิดา  ชินวงค์
2. เด็กหญิงณัฐชนัน  คงเพ็ชร
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.87 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขุนดำ
 
1. นางสาวปิยาณี  ซาหีมซา
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ไชยะ
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
12 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ขุนดำ
 
1. นางสาวปิยาณี  ซาหีมซา
 
13 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พรหมยะ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ชูการ
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายภิญโญ  ดิษฐ์โสภา
2. เด็กชายสถาพร  พรมทองคง
3. สามเณรเกริกเกียรติ  ไชยณา
 
1. นายธนพล  นโนเรศ
2. นายไพรัตน์  สุวรรณโก
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกีรตา  อรุณเรือง
2. เด็กชายสถาพร  พรมทองคง
 
1. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิวาพร  พรหมมา
2. เด็กหญิงศิริมา  แก้วเกาะสะบ้า
3. เด็กหญิงอังจิรา  สุวรรณกมลาศ
 
1. นางสาวปิยาณี  ซาหีมซา
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล