สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ขุนดำ
 
1. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกิตติยา  วุ่นซิงซี่
2. เด็กหญิงจันสุดา  ศรีไชย
 
1. นายธนพล  มโนเรศ
2. นางสาวปัณสุกาญจน์  ณัฐฐาพรวรากุล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกีรตา  อรุณเรือง
2. เด็กชายสถาพร  พรมทองคง
 
1. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล