สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกีรตา  อรุณเรือง
 
1. นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณโล
 
1. นายจันทโรจน์  กี้ติ๊ก
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พรหมยะ
 
1. นางสาวอาภรณ์  ชูการ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายภิญโญ  ดิษฐ์โสภา
2. เด็กชายสถาพร  พรมทองคง
3. สามเณรเกริกเกียรติ  ไชยณา
 
1. นายธนพล  นโนเรศ
2. นายไพรัตน์  สุวรรณโก