สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  สุวรรณโล
2. เด็กหญิงนุจรี  สาและ
3. เด็กหญิงโสมฤดี  มนตรี
 
1. นางสาวกัณหา  ช่วยพันธุ์
2. นางภัทราวดี  ราชรองวังนุชิต
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร  ไชยะ
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงนฤมล  แก้วเกาะสะบ้า
 
1. นางสาวกุไรฟะฮ์  รับประยูร
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิวาพร  พรหมมา
2. เด็กหญิงศิริมา  แก้วเกาะสะบ้า
3. เด็กหญิงอังจิรา  สุวรรณกมลาศ
 
1. นางสาวปิยาณี  ซาหีมซา
2. นางมุกดา  ว่องพัฒนพล