สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าไทร สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองโรจน์
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วรงค์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรกนก  สุวรรณรัตน์
 
1. นางปิยะรัตน์  แก้วรงค์
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  เพ็ชรจรูญ
2. เด็กหญิงพนารัตน์  สุวลักษณ์
 
1. นางปิยะรัตน์   แก้วรงค์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  จรูญทอง
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอังคณา  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  จรูญทอง