สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สงสังข์
 
1. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แก้วเป็นติ
 
1. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนันทิชา   เพ็ชรนุ่น
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายยุคันธร  หาญป้อ
 
1. นางชัชฎา  พรมสู
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมน้ำแก้ว
2. เด็กชายยุคันธร  หาญป้อ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพรยมล  พรมเรืองโชติ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สงสังข์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทรงทอง
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองบุญเรือง
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  พรมน้ำแก้ว
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรมเรืองโชติ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายภราดล    แก้วโชติรุ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยอสมเพ็ชร
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
2. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายยอดชาย  ร่มโพธิ์
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชูเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ทองบุญเรือง
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงอาทิตยา   สุกแก้วมณี
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วเจริญ
2. เด็กหญิงพิชญา  มุสิกะรัตน์
3. เด็กหญิงอาทิติยา   แซ่ลิ่ม
 
1. นางชัชฎา  พรมสู
2. นางดรุณี  กุลศิริ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 64.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทรงทอง
 
1. นางวนิดา  ทองพูน
 
14 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงพิชญา  มุสิกะรัตน์
 
1. นางวิมล  ทองพูน
 
15 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายนรวัฒน์  หน่อแก้ว
 
1. นางวนิดา  ทองพูน