สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงณัฐวรา  สงสังข์
 
1. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงนันทิชา   เพ็ชรนุ่น
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายยุคันธร  หาญป้อ
 
1. นางชัชฎา  พรมสู
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพรยมล  พรมเรืองโชติ
 
1. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
 
5 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายนรวัฒน์  หน่อแก้ว
 
1. นางวนิดา  ทองพูน