สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปริก สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 72 เงิน 17 1. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  แก้วเป็นติ
 
1. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 6 1. เด็กชายภราดล    แก้วโชติรุ่ง
2. เด็กหญิงวรัญญา  ยอสมเพ็ชร
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
2. นางสาวสุติมา  พรหมเมศร์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายยอดชาย  ร่มโพธิ์
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   ชูเพ็ง
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ทองบุญเรือง
 
1. นายวิมล  จีนหมวกดำ
2. นางสุภาพิตร  จีนหมวกดำ