สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงรุซดีนา  เดอะ
 
1. นางพิรุฬห์ลักษณ์  หม่อมท่า
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 78.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงหุสนา  นิสัน
 
1. นางนาฏยา  หวันสนิ
 
3 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงหุสนา  นิสัน
 
1. นางนาฏยา  หวันสนิ