สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงซาฟาเดีย  โสมแก้ว
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐทมล  พลสุวรรณ์
 
1. นางแก้วใจ  แสงอรุณ
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงสูนีต้าร์  ปูลา
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์
 
4 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงซูฮัยละห์  ล่าหับ
 
1. นางแก้วใจ  แสงอรุณ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนูรีดา   อิแอ
 
1. นางชุติมา  เมฆหมอก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัตนา  หะแย
2. เด็กหญิงสาธินี  เส็นเจริญ
3. เด็กหญิงอัสมะ  วาเยาะ
4. เด็กหญิงอินทิรา  เหมหมัด
5. เด็กหญิงเอมาวดี  เส็นเจริญ
 
1. นางวณิชชา  นินวน
2. นางสาวเจริญจิตร  คงเพ็ชรศรี
 
7 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  หมุดเหล็บ
2. เด็กหญิงซาฟียา  มะนอมะเซ็ง
3. เด็กหญิงสุไรยา  อาหวัง
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางรัตนา  เลรักมาน
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธารดาว  นินวน
2. เด็กชายลาวีย์  บินดีน
3. เด็กหญิงสีตีอาแอเส๊าะ  เจะเงาะ
 
1. นางภัชรียา   เนสะแหละ
2. นางรัตนา  เลรักมาน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายนูรุดดีน  อาหวัง
2. เด็กชายมะรอโส๊ะ  เจะเงาะ
3. เด็กชายสราวุฒิ  มูสอ
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.2 เงิน 8 1. เด็กชายซาการียา  สะมะแอ
2. เด็กชายอับดุลยัฟบาสร์  สาแมแน็ง
 
1. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนูรุลอัสมาร่า  ล่าหับ
2. เด็กหญิงฝาตีหะ  วาโด
3. เด็กหญิงวาซินี  ล่าหับ
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสายสุดา  หะยีล่าเหะ
2. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะห์  สาเม๊าะ
3. เด็กหญิงเก็จแก้ว  เส็นเจริญ
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงนุรนา  อาตมาตร
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์