สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงซาฟาเดีย  โสมแก้ว
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงนูรีดา   อิแอ
 
1. นางชุติมา  เมฆหมอก
 
3 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธารดาว  นินวน
2. เด็กชายลาวีย์  บินดีน
3. เด็กหญิงสีตีอาแอเส๊าะ  เจะเงาะ
 
1. นางภัชรียา   เนสะแหละ
2. นางรัตนา  เลรักมาน