สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัฐทมล  พลสุวรรณ์
 
1. นางแก้วใจ  แสงอรุณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรัตนา  หะแย
2. เด็กหญิงสาธินี  เส็นเจริญ
3. เด็กหญิงอัสมะ  วาเยาะ
4. เด็กหญิงอินทิรา  เหมหมัด
5. เด็กหญิงเอมาวดี  เส็นเจริญ
 
1. นางวณิชชา  นินวน
2. นางสาวเจริญจิตร  คงเพ็ชรศรี
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  หมุดเหล็บ
2. เด็กหญิงซาฟียา  มะนอมะเซ็ง
3. เด็กหญิงสุไรยา  อาหวัง
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางรัตนา  เลรักมาน
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายนูรุดดีน  อาหวัง
2. เด็กชายมะรอโส๊ะ  เจะเงาะ
3. เด็กชายสราวุฒิ  มูสอ
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนูรุลอัสมาร่า  ล่าหับ
2. เด็กหญิงฝาตีหะ  วาโด
3. เด็กหญิงวาซินี  ล่าหับ
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางสาวสุกัลยา  บินและ