สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ที สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 17 1. เด็กหญิงสูนีต้าร์  ปูลา
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74 เงิน 15 1. เด็กหญิงซูฮัยละห์  ล่าหับ
 
1. นางแก้วใจ  แสงอรุณ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71.2 เงิน 8 1. เด็กชายซาการียา  สะมะแอ
2. เด็กชายอับดุลยัฟบาสร์  สาแมแน็ง
 
1. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสายสุดา  หะยีล่าเหะ
2. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะห์  สาเม๊าะ
3. เด็กหญิงเก็จแก้ว  เส็นเจริญ
 
1. นางภัชรียา  เนสะแหละ
2. นางสาวสุกัลยา  บินและ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 74.25 เงิน 13 1. เด็กหญิงนุรนา  อาตมาตร
 
1. นางสาวผกาพรรณ  ภุชงค์สินธ์