สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลำไพลราษฎร์อุทิศ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงฟูไรฮะห์  แอหมอ
 
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 82.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิชากร  เพ็งระวะ
2. เด็กหญิงนุชธิดา  ตอกอย
3. เด็กหญิงพรณภัทร  เพ็งระวะ
 
1. นางภิญโญ  จิตต์รัตน์
2. นางอรวรรณ  ยกกระบัตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสัภยา  เส็มชูชูติ
 
1. นางภิญโญ  จิตต์รัตน์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงรินลิณี  ไกรยบุตร
 
1. นางระเบียบ  เจาะเอาะ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 83.6 ทอง 4 1. เด็กชายกฤตัสญ์  สันหลัง
2. เด็กชายกายสิทธิ์  สันโยก
3. เด็กชายฟาฎีล  สังข์ทอง
 
1. นางปัทมา  ผดุง
2. นางพัชรินทริ์  ลาโมะ