สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงยามีหล๊ะฮ์  สันสะและ
 
1. นางเสาวภา  เกื้อนุ้ย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงไลซาร์  สาและ
 
1. นางอัชณา  ชูมาปาน
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายชัยวัฒน์   หลีกันชะ
 
1. นางสาวฝูไรดา   เต๊ะมาหมัด
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายกิติกร  มูสอแยนา
2. เด็กหญิงญาดา  มูฮิ
 
1. นางปราณี  แซ่ปุ่ย