สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากบาง สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงไลซาร์  สาและ
 
1. นางอัชณา  ชูมาปาน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายกิติกร  มูสอแยนา
2. เด็กหญิงญาดา  มูฮิ
 
1. นางปราณี  แซ่ปุ่ย