สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแซะ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 67 ทองแดง 20 1. เด็กชายชิตพล  รอดสุวรรณ
 
1. นางปริชาติ  ใหม่คง
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กหญิงเข็มจิรา  ประสมกุล
 
1. นายโชคชัย  พรหมจุล
 
3 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กชายชิตพล  รอดสุวรรณ
 
1. นายสถาพร  จุฬามณี