สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายอัยการ  รัตนวรรณ์
 
1. นายพงศธร  นุ้ยสมัน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงชาราวดี  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
 
1. นางบัวพันธ์  เดชะพันธ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัดฑะทอง
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี 11) ม.1-ม.3 73.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วนพรัตน์
2. เด็กหญิงอนัญพร  คงแก้ว
 
1. นางบัวพันธ์  เดชะพันธ์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
8 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ไชยเจริญ
2. นางสาวอาทิตยา  สุ่มนาค
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายกฤษธิฤทธิ์  มิ่งสุข
 
1. นางซีตีฟาตีมะฮ์  หมีนหวัง
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 1. นายกฤษนัย  เพ็งแก้ว
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กชายณฐพล  ภาโอภาส
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณจ่าง
3. เด็กหญิงสุธิณี  เหมตะศิลป์
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
2. นางฉวีวรรณ  บุญธรรม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงพีรวรรณ  พรมทองนุ้ย
 
1. นางสาวพิชญาพร  เกื้อก่อบุญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรโณ
2. เด็กชายเจนวิทย์  วรรณะ
 
1. นางประภาพร  นะมะณี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขุนชนะสงคราม
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นิลอินจันทร์
 
1. นางประภาพร  นะมะณี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ไชยเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
3. เด็กหญิงกุลวดี  วรรณนุ้ย
4. เด็กหญิงชฎาพร  ทองแก้ว
5. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วประสิทธิ์
6. เด็กหญิงทัศวรรณ  นิมิตรแก้ว
7. เด็กหญิงนุชรี  ขุนภักดี
8. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แก้วนพรัตน์
9. เด็กหญิงอนัญพร  คงแก้ว
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย
2. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
3. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. นางสาวอาทิตยา  สุ่มนาค
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
17 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  มาวรรณ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
18 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงอายฝน  ทองอุไร
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. นายธวัชชัย  ศรีก่อเกื้อ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายเจษฎา  ทองเย็นใจ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  นิลอินจันทร์
 
1. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทองแก้ว
2. นายธวัชชัย  ศรีก่อเกื้อ
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลวดี  วรรณนุ้ย
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  นิมิตรแก้ว
3. เด็กหญิงนุชรี  ขุนภักดี
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
2. นางละออง  ประสานรมย์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กชายอรรถนนท์  นะมะณี
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
25 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย
 
26 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เวียงหงษ์
 
1. นางจุไรรัตน์  สุขปุนพันธ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย
 
28 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 6 1. เด็กชายศิวัฒน์  กระบัตร
 
1. นางจิตวิไล  สงชู