สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  วัดฑะทอง
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ไหมจ้าย
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  ไชยเจริญ
2. นางสาวอาทิตยา  สุ่มนาค
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 8 1. นายกฤษนัย  เพ็งแก้ว
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
5 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. นายธวัชชัย  ศรีก่อเกื้อ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กชายเจษฎา  ทองเย็นใจ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับสอง 1. เด็กหญิงทักษิณา  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กชายอรรถนนท์  นะมะณี
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
8 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วรัตน์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย