สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคลองยอ สพป. สงขลา เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ประถมศึกษาสงขลา เขต3
ณ ร.ร.บ้านนาทวี และ ร.ร.นาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่28-29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายอัยการ  รัตนวรรณ์
 
1. นายพงศธร  นุ้ยสมัน
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
 
1. นางบัวพันธ์  เดชะพันธ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงณัชชา  สุวรรโณ
2. เด็กชายเจนวิทย์  วรรณะ
 
1. นางประภาพร  นะมะณี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขุนชนะสงคราม
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นิลอินจันทร์
 
1. นางประภาพร  นะมะณี
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. นางสาวอาทิตยา  สุ่มนาค
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
6 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกาญจนา  แก้วรัตน์
2. เด็กหญิงปนัดดา  มาวรรณ
 
1. นางจินตนา  เกื้อก่อยอด
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60.8 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  นิลอินจันทร์
 
1. นางสาววนิดา  แก้ววิชิต
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชฎาพร  ทองแก้ว
2. นายธวัชชัย  ศรีก่อเกื้อ
 
1. นางสาวสุวิมล  ทองคำหอม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 67.75 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เวียงหงษ์
 
1. นางจุไรรัตน์  สุขปุนพันธ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จันทวงษ์
 
1. นางสาวพิชา  เซ่งล่าย